Bokningsvillkor


Bokningsvillkor 


Avbokningsregler

Avbokning kan göras fram till två veckor innan hyrestillfället. Vid avbokning senare än detta debiteras 50% av hyreskostnaden. (om inget annat överenskommes vid bokning)


Lokalens skick och nyttjande

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres i befintligt skick, om inte annat överenskommes i varje enskilt fall. Uthyrning sker för användning och med tillbehör enligt överenskommelse.El, vatten och uppvärmning ingår i hyrespriset. Rökning är förbjuden i hela bygdegården och övernattning får ej ske. För uthyrningen gäller brandsäkerhetsföreskrifter enligt uppsatta anslag.


Hyrans betalning

Fakturan skickas innan hyrestillfället via e-post. Vid försenad inbetalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag fr.o.m. första dag för upplåtelsen. Kostnader för betalningspåminnelse och eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag om ersättning för inkassokostnader.


Nycklar

Erforderliga nycklar överlämnas av vaktmästaren enligt överenskommelse med hyrestagaren. det är hyrestagarens ansvar att i god tid innan hyrestillfället kontakta denne för överenskommelse om nyckelutlämining. Nycklar återlämnas på sätt som avtalas vid utlämnandet.


Städning

bygdegården  skall vid hyrestidens utgång avlämnas i väl avstädat skick. instruktioner om hur städningen skall utföras finns på insidan av dörren till städförrådet. Vid bristfällig städning debiteras hyresgästen för skälig kostnad för lejd städning. SOPOR OCH TOMGLAS skall bortforslas och får ej lämnas kvar i bygdegården. Bygdegårdens sopkärl kan användas i mån av plats men inga sopor får lämnas vid sidan av tunnorna och locket måste gå att stänga helt.

Eventuella fel eller brister som upptäcks av hyrestagaren innan evenemanget som hyrestagaren inte orsakat skall anmälas direkt till bokningsansvarig; bokning@lillharad.com alt på telefon 070- 4100442.


Ansvar för skada, skadereglering

Av hyresgästen orsakad skada eller åverkan ska anmälas till vaktmästaren senast då nycklarna återlämnas. Hyresgästen ansvarar för ersättning av uppkommen skada på lokal, inredning, serviser eller i övrigt, oavsett om skadan orsakats av hyresgästen eller annan person, och oavsett om skadan anmälts av hyresgästen eller noterats av vaktmästaren vid senare besiktning. Skadereglering ska ske kontant efter överenskommelse med vaktmästaren, eller vid större omfattning enligt överenskommelse med styrelsen för Lillhärads Bygdegårdsförening.


Force majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av hyresavtalet om åtagandet inte alls, eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras, på grund av omständigheter som föreningen inte råder över och inte heller kunnat förutse, enligt sedvanlig tolkning av begreppet forcemajeure.


Övriga frågor

För frågor som inte reglerats i förestående avtal tillämpas hyreslagen, JB 12:


Godkännande,

Hyresgästen erkänner sig ha tagit del av ovanstående hyresvillkor, som härmed godkännes i alla delar i och med påskrift av bokningsbekräftelsen och eller betalning av faktura.

unsplash